2 పేతురు 3:10

ఈ రోజు బైబిలు వచనం!


అయితే ప్రభువు దినము దొంగవచ్చినట్లు వచ్చును. ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించి పోవును, పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును, భూమియు దానిమీదన -2 పేతురు 3:10


You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *